Konferencia-felhívás a Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület 2015. évi sárospataki konferenciájára

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Iskola, művelődés, társadalom

Sárospatak, 2015. augusztus 27–29.

Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei

Az ismeretszerzés és ismeretátadás módozatai a társadalmi élet alapvető működési dimenzióját jelentik. E módozatok konkrét formáinak, mechanizmusainak gyors változása fontos jellemzője a modernitásnak. Az egységes és univerzális tudás- és művelődési tartalmak, valamint intézményes formák térhódítása jellemzik ezt a folyamatot, amely napjainkig tart. Ez az oktatás és nevelés területén is egyre nagyobb fokú intézményesültséggel járt, amely egyúttal a hozzá kapcsolódó társadalmi gyakorlatokat is összetettebbé tette. E hosszú történeti folyamat mögött azonban mindig meglehetősen különböző emberi, társas viszonyulásokat, sajátosan alakult gyakorlatokat találhatunk, ha vizsgálni kezdjük ezeknek a jelenségeknek a történeti hátterét, társas és kulturális kontextusait. E térnyerés - visszatekintve ellenállhatatlan - folyamata ugyanis a kortársaknak aligha volt egyértelmű és konfliktusmentes, gondoljunk például az oktatás terén a tankötelezettség bevezetését ellenzők álláspontjára, vagy a túlzott iskolázási igények által előidézett „túlképzettség” és az ún. szellemi proletariátus időről időre előkerülő rémképére. A mai intézményes oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti tanulmányozása, kiépülésének, környezetére gyakorolt korabeli hatásainak, az általa érintettek reakcióinak kutatása és megismerése nem lehet érdektelen a jelen számára. Az ismeretek, a készségek, a műveltség mind erőforrások, amelyek megszerzése bizonyos tudatosságot feltételez és igényel az oktatási-kulturális intézményrendszer használatában, az ahhoz való viszonyulásban. A szellemi reprodukció intézményrendszerének és a hozzá kapcsolódó társadalmi gyakorlatok kialakulásának, eredetének mélyebb ismerete, az alapvető tudományos igényen túlmenően, nagyban hozzájárulhat a jelenbeli tudatosabb, ezért kiszámítható intézményhasználó gyakorlatok kibontakozásához is. A HIK közel húsz év után ismét napirendre tűzi az oktatás és művelődés témakörét. Az 1996-os zalaegerszegi konferencia óta számos új megközelítésre épülő kutatás indult, és sok új eredmény született. Ezek bemutatására és megvitatására kínál teret konferenciánk, melyet ez évben Sárospatakon tartunk a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeivel közös szervezésben.

A fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi szekciókat tervezzük:

1./ Iskolatörténet és iskolák története (intézményi és lokális szint). Szekcióvezető: Dobszay Tamás iskolamonográfia-írás, helytörténet és iskolatörténet, iskolaépítészet-történet, iskolai térhasználat: terek és funkciók, szimbolikus terek, iskolatípusok története, összhangja és versenye a helyi oktatásban, iskola és helyi elit, iskolán belüli szerveződések: cserkészet, levente- és úttörő mozgalom, egyéb szervezett mozgalmak, településhálózat és iskolahálózat: iskolavárosok, beiskolázási körzetek, városi iskolarendszerek, egyházi iskolatörténet(ek)

2./ Tanárok, tanítók, oktatói-nevelői hivatás. Szekcióvezető: Keller Márkus tanárok, tanítók származása: mobilitás és reprodukció, férfi-női különbségek a származásban és karriermintákban, egyházi és világi pedagógusok társadalmi háttere és karriermintái, professzionalizáció, értelmiségi szerep és identitás, tanár–diák viszony: paternalizmus vs szabadelvűség az iskolai kapcsolatokban

3./ Az iskola által közvetített tudás. Szekcióvezető: Lajtai L. László műveltség és ismeretek viszonya a tantervek-tanmenetekben, tantervpolitika, tantárgyszerkezet, tantárgytörténet, tankönyvek, taneszközök, a tanárok-tanítók kulturális attitűdje

4./ Iskolázás. Szekcióvezető: Karády Viktor az iskolák közönsége: milyen származású, életkorú diákok mennyit tanultak, mobilitás és iskola (prozopográfia és biográfia), iskolázottság és professzionalizáció, milyen végzettségre törekedtek a diákok és szüleik, milyen pályaválasztási minták szerint, az iskolázás motívumai: szándékok, indokok, magyarázatok szubjektív források alapján, az iskolai évek személyes megéléstörténete: élmények, emlékek

5./ Iskola – irodalom – művelődés. Szekcióvezető: Szilágyi Márton az iskolázás befejezése (iskoláskor) utáni művelődés terei és formái, az iskola mint a tanterven kívüli művelődés színtere és motorja: ünnepélyek, tanárok tudományos (helytörténeti, irodalmi, természettani) teljesítménye, tudományos-önképző körök, iskolai könyvtár és olvasói, az iskolai élet lenyomatai az irodalomban, a művészetekben – és ezek történeti tanulságai, alternatív iskolák

6./ Neveléstörténeti kutatási trendek – az iskola társadalomtörténeti kutatásának tükrében (kerekasztal beszélgetés a tudományközi együttműködés lehetőségeiről) Felelős: Ugrai János

A konferenciára előadóként jelentkezésnek elengedhetetlen feltétele a 2000-2500 leütés terjedelmű rezümé elküldése a vonatkozó szekció megnevezésével legkésőbb 2015. június 15-ig a hajnaltitkar@gmail.com email címre. A beérkező jelentkezések alapján a szekcióvezetők bevonásával a kör választmánya dönt az előadók felkéréséről a 20 perces előadás megtartására a javasolt téma, illetve a rendelkezésre álló helyek figyelembe vételével. A mesterszakos képzésben résztvevő hallgatókat aktív résztvevőként, de nem előadóként várjuk szeretettel! A konferenciára a felhíváshoz csatolt űrlap kitöltésével és elektronikus visszaküldésével lehet jelentkezni. A jelentkezésnek elengedhetetlen része a 2000/2500 leütés terjedelmű rezümé és a vonatkozó szekció megnevezése. A jelentkezési lapokat várjuk a hajnaltitkar@gmail.com e-mail címre 2014. június 15-ig.

Jelentkezési lap

A kitöltött jelentkezési lap és a tervezett előadás összefoglalójának a 2015. június 15-i határidőre való elküldésével a hajnaltitkar@gmail.com e-mail címre előadóként jelentkezem a Hajnal István Kör 2015. évi konferenciájára:

Név* Munkahely* Beosztás Levelezési cím E-mail cím* Telefonszám Az előadás tervezett címe* Az előadás a következő szekcióhoz csatlakozik elsődlegesen* Az előadás része lehetne ennek a szekció(n)ak is (A csillaggal megjelölt mezők kitöltése feltétlenül szükséges.)